รายชื่อผู้พ้นสมาชิกภาพที่ได้รับ ค่าธรรมเนียมบัตร ATM thanachart co-op d card คืนบางส่วน

รับ สมัคร ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด

เปลี่ยนวิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้เรียกเก็บประจำเดือนของสมาชิกสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ

หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2564

ยกเลิกการสมัครทำบัตร ATM Thanachart CO-OP D Card

การตัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินรางวัลค้างรับที่ระยะเวลามากกว่า 5 ปี

เงื่อนไขการรับฝากเงินต่อเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

ยกเลิกหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทยกเว้นเงินกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันหรือเงินฝากสหกรณ์ค้ำประกันและกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 44 ประจำปี 2564

หยุดรับชำระค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกที่มีหุ้นตั้งแต่ 300,000 หุ้น (3,000,000 บาท)

เปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ให้บริการสำนักงานสาขาสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้เงินสามัญ

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้เงินสามัญ พ.ศ. 2563

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย โครงการเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินเปล่าที่ปรับดอกเบี้ยเป็นปกติ


การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีขอกู้เงินชำระหนี้แทนสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ หรือผิดนัดชำระหนี้ กรณีผู้กู้เสียชีวิต พ.ศ. 2563


การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีขอกู้เงินชำระหนี้แทนสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ หรือผิดนัดชำระหนี้ พ.ศ. 2563


สมาชิกเกษียณอายุราชการ กรณีบำนาญไม่พอหักชำระหนี้

จำนวนบัญชีเงินฝากต่อคนของสมาชิกสหกรณ์ฯ

ยกเลิกเงื่อนไขกรณีสมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทยกเว้นเงินกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน หากมีหนี้กับสหกรณ์ฯ รวมกันแล้วเกินกว่า 1,000,000 บาท และกำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทยกเว้น เงินกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันฯ
เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ฯ
• หลักเกณฑ์การถอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีออมทรัพย์พิเศษทางไปรษณีย์
• หลักเกณฑ์การขอสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
• การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีขอกู้เงินชำระหนี้แทนสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพหรือผิดนัดชำระหนี้ พ.ศ. 2562
• ยกเลิกหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อสมาชิกสมทบประเภทพนักงานราชการของศาลยุติธรรมที่มีอายุสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี
• ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จ
• ประกาศ เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นรายเดือน (update 27/12/61)
• การแก้ไขข้อมูลเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์
• การส่งข้อความผ่าน Application LINE ให้แก่สมาชิกที่กู้เงินเกิน 1 ล้านบาทหรือค้ำประกันเงินกู้เกินกว่า 1 ล้านบาท หรือผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ฯ
• เรื่อง เงื่อนไขการรับฝากเงินต่อเดือน พ.ศ. 2561
• เรื่อง การสะสมหุ้นของสมาชิกสมทบ
• การชำระหนี้ของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2560
• เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้
• เรื่อง เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก
• เรื่อง การยื่นกู้ของสมาชิกที่กรมบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้อง
• ประกาศ เรื่อง ยกเลิกเอกสารกู้เงินสหกรณ์ฯ ฉบับเก่า
• ประกาศ เรื่อง การถอนเงินฝากสหกรณ์ฯ
• ขอความอนุเคราะห์คำนวณยอดเงินบำนาญที่สมาชิกจะได้รับก่อนยื่นกู้สหกรณ์