ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2565

ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565

การจ่ายทุนการศึกษาอบรม ประจำปี 2564

• รายชื่อผู้พ้นสมาชิกภาพที่ได้รับ ค่าธรรมเนียมบัตร ATM thanachart co-op d card คืนบางส่วน

• เปลี่ยนวิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้เรียกเก็บประจำเดือนของสมาชิกสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ

• การเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี

• ยกเลิกการสมัครทำบัตร ATM Thanachart CO-OP D Card

• การตัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินรางวัลค้างรับที่ระยะเวลามากกว่า 5 ปี

• เงื่อนไขการรับฝากเงินต่อเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

• ยกเลิกหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทยกเว้นเงินกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันหรือเงินฝากสหกรณ์ค้ำประกันและกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน

• การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2

• รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 44 ประจำปี 2564

• หยุดรับชำระค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกที่มีหุ้นตั้งแต่ 300,000 หุ้น (3,000,000 บาท)

• เปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ให้บริการสำนักงานสาขาสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

• ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

• การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้เงินสามัญ

• การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้เงินสามัญ พ.ศ. 2563
• ปรับลดอัตราดอกเบี้ย โครงการเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินเปล่าที่ปรับดอกเบี้ยเป็นปกติ
• การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีขอกู้เงินชำระหนี้แทนสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ หรือผิดนัดชำระหนี้ กรณีผู้กู้เสียชีวิต พ.ศ. 2563
• การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีขอกู้เงินชำระหนี้แทนสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ หรือผิดนัดชำระหนี้ พ.ศ. 2563
• สมาชิกเกษียณอายุราชการ กรณีบำนาญไม่พอหักชำระหนี้
• จำนวนบัญชีเงินฝากต่อคนของสมาชิกสหกรณ์ฯ
• ยกเลิกเงื่อนไขกรณีสมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทยกเว้นเงินกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน หากมีหนี้กับสหกรณ์ฯ รวมกันแล้วเกินกว่า 1,000,000 บาท และกำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทยกเว้น เงินกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันฯ
• เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ฯ
• หลักเกณฑ์การถอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีออมทรัพย์พิเศษทางไปรษณีย์
• หลักเกณฑ์การขอสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
• การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีขอกู้เงินชำระหนี้แทนสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพหรือผิดนัดชำระหนี้ พ.ศ. 2562
• ยกเลิกหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อสมาชิกสมทบประเภทพนักงานราชการของศาลยุติธรรมที่มีอายุสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี
• ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จ
• ประกาศ เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นรายเดือน (update 27/12/61)
• การแก้ไขข้อมูลเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์
• การส่งข้อความผ่าน Application LINE ให้แก่สมาชิกที่กู้เงินเกิน 1 ล้านบาทหรือค้ำประกันเงินกู้เกินกว่า 1 ล้านบาท หรือผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ฯ
• เรื่อง เงื่อนไขการรับฝากเงินต่อเดือน พ.ศ. 2561
• เรื่อง การสะสมหุ้นของสมาชิกสมทบ
• การชำระหนี้ของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2560
• เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้
• เรื่อง เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก
• เรื่อง การยื่นกู้ของสมาชิกที่กรมบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้อง
• ประกาศ เรื่อง ยกเลิกเอกสารกู้เงินสหกรณ์ฯ ฉบับเก่า
• ประกาศ เรื่อง การถอนเงินฝากสหกรณ์ฯ
• ขอความอนุเคราะห์คำนวณยอดเงินบำนาญที่สมาชิกจะได้รับก่อนยื่นกู้สหกรณ์