ตัวอย่างการเขียนเอกสารการกู้เงิน

• โครงการปันสุขสู้ภัยโควิด - 19 ปี 2564 (โครงการ 4/2564)

• โครงการเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 (โครงการ 5/2564)

• ขยายระยะเวลาโครงการเงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระตุ้นเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 (โครงการ 2/2564)

• โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินงวดเงินกู้สหกรณ์ฯ เพื่อวางแผนทางการเงิน พ.ศ. 2564

• ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเงินกู้

• โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระตุ้นเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 (โครงการ 2/2564)

• เรื่อง เพิ่มวงเงินโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระตุ้นเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 (โครงการ 10/2563)
• เรื่อง เพิ่มหลักเกณฑ์โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระตุ้นเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 (โครงการ 10/2563)
• การพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญที่วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน)
• โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 (โครงการ 10/2563)
• โครงการเงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ พ.ศ. 2563 (โครงการ 9/2563)
• โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อซื้อที่ดินพร้อมที่พักอาศัย หรือที่ดิน พ.ศ. 2563 (โครงการ 8/2563)
• ยกเลิกโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อซื้อที่ดินพร้อมที่พักอาศัย หรือที่ดิน พ.ศ. 2563 (โครงการ 4/2563)
• ยกเลิกโครงการเงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ พ.ศ. 2563 (โครงการ 5/2563)
• โครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พ.ศ. 2563 (โครงการ 1/2563)
• โครงการเงินกู้วางแผนทางการเงิน (โครงการ 2/2563)
• โครงการเงินกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันแบบผ่อนสบาย (โครงการ 3/2563)
• โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินงวดสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563 (โครงการ 6/2563)
• โครงการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ แก่สมาชิกที่ทำประกันชีวิตแบบปีต่อปี
• โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ(Freelance)สำหรับสมาชิกฯ
• โครงการปรับดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อฉลอง สหกรณ์ ครบรอบ 40 ปี