หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเพื่อชำระเบี้ยประกันแบบรายปี
• เพิ่มเติม การพิจารณาหลักประกันเงินกู้สามัญ โดยใช้บุคคลค้ำประกัน
• หลักเกณฑ์การอายัดเงินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญหรือเงินได้อื่นใดที่ได้จากหน่วยงานราชการโดยนำมาหักชำระหนี้สหกรณ์
• การผ่อนชำระหนี้เงินกู้ที่ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน
• ข้อบังคับสหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
• เอกสารเพิ่มเติมกรณีของดส่งเงินต้นสามัญ