สวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

 

สวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

   - จ่ายค่าปลงศพสมาชิกซึ่งถึงแก่กรรม ให้แก่ผู้จัดการศพโดยมีหลักฐานมาแสดงศพละ 20,000 บาท แม้จะเป็นสมาชิกไม่ครบ 5 ปี
         เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 5 ปี จ่ายเงินสวัสดิการให้ 50,000 บาท
         เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 10 ปี จ่ายเงินสวัสดิการให้ 60,000 บาท
         เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 15 ปี จ่ายเงินสวัสดิการให้ 70,000 บาท
         เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 20 ปี จ่ายเงินสวัสดิการให้ 80,000 บาท
         เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 25 ปี จ่ายเงินสวัสดิการให้ 90,000 บาท
         เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 30 ปี จ่ายเงินสวัสดิการให้ 100,000 บาท
         เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 35 ปี จ่ายเงินสวัสดิการให้ 120,000 บาท
         เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 40 ปี จ่ายเงินสวัสดิการให้ 140,000 บาท
         เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 45 ปี จ่ายเงินสวัสดิการให้ 160,000 บาท
         เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 50 ปีขึ้นไป จ่ายเงินสวัสดิการให้ 210,000 บาท
   - ถ้าถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มให้อีกรายละ 10,000 บาท
   - สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมต้องไม่เคยขาดส่งเงินค่าหุ้นและผิดนัดชำระหนี้
   - การจ่ายเงินสวัสดิการจะหักชำระหนี้ของผู้ถึงแก่กรรมก่อน จึงจะจ่ายส่วนที่เหลือให้ผู้มีสิทธิได้รับ