ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด

ที่อยู่

อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจอมพล เขตจตุจักร 10900

ที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด
ปณ. 8 ปณ.ยุติธรรม จตุจักร กทม. 10907

E-mail

juscoop55@gmail.com


Fax

สำนักงานใหญ่   ทั่วไป   02-541-2334
                 สินเชื่อ   02-541-2371
                  นิติกร   02-541-2372

สาขาแขวงธนบุรี   02-415-0225


สาขาศูนย์ราชการ   02-143-7868ติดต่อ

02-938-1048 ถึง 50   ( เบอร์ภายใน )
084-108-6979   ผู้จัดการ (นางรัศม์คชา เทสะเวส)
02-541-2337  
084-108-6978   รองผู้จัดการ (นางเปมรินทร์ อ่อนสุวรรณ์)
02-541-2379  
093-809-8450   ประชาสัมพันธ์ (นางวิภาพร น้อยกมล)
093-809-8451   สินเชื่อ (นางสาวเบญจมาพร เบ็ญมาศ)
093-809-8452   สินเชื่อ (นางสาวอัญชนา พูลสวัสดิ์)
093-809-8453   สินเชื่อ (นางสาวกรวิกา เกตุแก้ว)
093-809-8454   สินเชื่อ (นางสาวอรวรรณ สุเหง่า)
093-809-8457   ทะเบียน(ATM) (นายภาณุพงษ์ พงษ์อรพาณิชย์)
093-809-8458   ช่วยอำนวยการ (นางสาวสุวิมล พิพัฒน์อภิรักษ์)
093-809-8459   บัญชี (นางไฉไล อาชววาณิชกุล)
093-809-8460   การเงิน (น.ส.ลักขณา รัตะกูล)
093-809-8461   นิติกร (นางสาวสุกัญญา แซ่ตัง)
093-809-8462   นิติกร (น.ส.ประวีณา ทองจีน)
093-809-8463   สาขา (นางวิราวรรณ ลิมปวุฒิวรานนท์)

*สามารถกดหมายเลขเพื่อโทรออกได้
**หมายเลขดังกล่าวสมาชิกสามารถโทรติดต่อ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 16:30 ในวันเปิดให้บริการสหกรณ์ฯ
***สมาชิกสามารถ โทรติดต่อหรือ Add Line ID ได้ตามเบอร์โทรฯ ที่ประกาศไว้

Social


Fackbook : @juscoop2018