ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 9/65
• ปิดรับเอกสารเงินกู้ 5/5/65
• ประชุมเงินกู้ 9/5/65

-----------------------------------------


ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 10/65
• ปิดรับเอกสารเงินกู้ 19/5/65
• ประชุมเงินกู้ 23/5/65

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

โครงการสินเชื่อ

อ่านทั้งหมด

ข้อบังคับและระเบียบ

อ่านทั้งหมด


 

การยื่นเงินกู้และการมอบอำนาจรับเงินแทน

1. การยื่นกู้สามัญทุกประเภทผู้กู้ต้องมายื่นด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัว หากไม่สามารถยื่นเอกสารได้ ต้องให้หน่วยงานออกหนังสือนำส่งมายังสหกรณ์ด้วย
2. การมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญทุกประเภท,เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้ทุนเรือนหุ้น (กู้ด่วน) กรณีผู้กู้ไม่สามารถรับด้วยตนเองได้ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น

 

 

การเตรียมเอกสำหรับยื่นกู้

               สมาชิกที่ยื่นกู้กับทางสหกรณ์ หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สหกรณ์ฯจะติดต่อแจ้งให้ทราบเพื่อส่งเอกสาร เพิ่มเติมหากเอกสารยังไม่ครบถ้วนสหกรณ์จะยังไม่นำมาพิจารณาให้กู้