ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด

         สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2521 โดยแรกเริ่มใช้ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด มีประธานกรรมการคนแรก คือ ท่านศิริ อติโพธ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งแรกเริ่มเพื่อจัดหาที่ดินและที่พักอาศัยแก่สมาชิก สำหรับสำนักงานของสหกรณ์ฯแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อาคารศาลฎีกา ซึ่งในขณะนั้นคือ อาคารกระทรวงและศาลยุติธรรมและในปี พ.ศ. 2536 สหกรณ์ฯได้ย้ายที่ทำการจากอาคารกระทรวงยุติธรรม มาอยู่ที่อาคารศาลอาญาบริเวณ ถนนรัชดาภิเษก เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่สมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ฯ และเปลี่ยนสำนักงานเดิมเป็นสำนักงานสาขาเพื่อให้บริการแก่สมาชิก ที่มาใช้บริการบริเวณอาคารศาลฎีกาเช่นเดิม เมื่อถึงปี พ.ศ.2545 สหกรณ์ฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ศาลยุติธรรมแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมในปี พ.ศ. 2543 และให้บริการแก่สมาชิกมาจวบจนถึงปัจจุบัน