อัตราดอกเบี้ย เงินกู้

 

สัญญา/โครงการ ดอกเบี้ย เฉลี่ยคืน ค่าปรับ
สส สามัญ 5.50%  
AT เงินกู้ทุนเรือนหุ้นผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 5.50%  
กก โครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (โครงการที่ 1/2562) 3.25%    
ขข โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการวางแผนทางการเงิน (โครงการที่ 2/2562) 5.50%  
สท โครงการเงินกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันแบบผ่อนสบาย (โครงการที่ 3/2562) 5.50%  
A1 โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินเปล่า พ.ศ.2562 (โครงการที่ 4/2562) 5.50%    
BB,Bท,Bฝ,EE โครงการเงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ พ.ศ.2562 (โครงการที่ 5/2562) 3.75%    
ป1 โครงการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ/ทำประกันชีวิตแบบปีต่อปี 5.25%