สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด

 

สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด

- จ่ายสวัสดิการแก่สมาชิกที่ไม่มีบุตรตามกฎหมายรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือเป็นโสดและไม่มีบุตร รวมถึงผู้ที่หย่าร้างแล้ว
- ผู้ข้อรับสวัสดิการต้องมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 15 ปี
- ผู้ขอรับสวัสดิการต้องไม่เคยเป็นผู้ขาดส่งเงินค่าหุ้น หรือไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ หรือไม่เป็นผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมีมติไม่จ่ายให้
- สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินสวัสดิการจำนวน 3,000 บาท ให้แก่สมาชิกเพียงครั้งเดียว
- กรณีสมาชิกและคู่สมรสมีสิทธิได้รับสวัสดิการนี้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายให้ทั้ง 2 คน
- ดูรายละเอียดในระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด พ.ศ. 2555