สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก

 

สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก


• ทุนส่งเสริมการศึกษา

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ทุนละ 2,000 บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ทุนละ 2,500 บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวะ

ทุนละ 3,000 บาท

ระดับปริญญาตรี

ทุนละ 3,500 บาท

 


• ทุนเรียนดี

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ทุนละ 3,000 บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ทุนละ 3,500 บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวะ

ทุนละ 4,000 บาท

ระดับปริญญาตรี

ทุนละ 4,500 บาท

 

 


 

สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก

หลักเกณฑ์การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ดังนี้
   (1) เป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
   (2) เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
   (3) ต้องสอบผ่าน และไม่เคยพักการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
   (4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและเอาใจใส่ต่อการเรียน
   (5) กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือเอกชนที่ทางราชการรับรองในราชอาณาจักรไทย
   (6) ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีที่ยื่นคำขอรับทุน
   (7) ไม่เป็นผู้ได้รับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งติดต่อกันทุกปี
   (8) ในกรณีสมาชิกมีบุตรหลายคน มีสิทธิยื่นขอรับทุนให้บุตรได้เพียงคนเดียว ประเภทเดียวและห้ามขอติดต่อกันทุกปี
   (9) ในกรณีที่บิดามารดาต่างเป็นสมาชิก ให้ใช้สิทธิขอรับทุนให้บุตรได้เพียงคนเดียวและห้ามขอติดต่อกันทุกปี
   (10) ไม่เคยผิดนัดส่งเงินค่าหุ้นและ/หรือเงินงวดชำระหนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ในปีก่อนปีที่ยื่นขอรับทุน
• ดูรายละเอียดในระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนเพื่อการศึกษาอบรม พ.ศ. 2561