สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิก

 

สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอรับทุน ดังนี้
   - เป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
   - ต้องสอบผ่าน และไม่เคยพักการเรียน
   - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสุขภาพดี
   - กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือเอกชนที่ทางราชการรับรองในราชอาณาจักรไทย
   - ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีที่ยื่นคำขอรับทุน
   - ไม่เป็นผู้ได้รับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งติดต่อกันทุกปี
   - สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิยื่นขอรับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งได้เพียง 1 ทุน และจะขอรับในปีเดียวกันกับทุนของบุตรตนเองไม่ได้
   - ไม่เคยผิดนัดส่งเงินค่าหุ้นและ/หรือเงินงวดชำระหนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ในปีก่อนปีที่ยื่นขอรับทุน
   - ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน
   - ดูรายละเอียดในระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนเพื่อการศึกษาอบรม พ.ศ. 2561