สวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกอาวุโส

 

สวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกอาวุโส

   - สหกรณ์จะจ่ายให้แก่สมาชิกอาวุโสเป็นรายปี ปีละ 2,000 บาท ในวันครบรอบวันเกิดตั้งแต่อายุครบ 61 ปีขึ้นไปจนกว่าจะถึงแก่กรรม ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ว่าด้วย เงินเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2560 (เริ่มประกาศใช้เมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561)
   - มีรายได้ประจำเดือนไม่เกิน 30,000 บาท และเป็นสมาชิกสหกรณ์ 30 ปีขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ
   - ไม่เคยเป็นผู้ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ หรือไม่เป็นผู้ที่คณะกรรมการมีมติไม่จ่าย
   - การยื่นขอรับเงินเพื่อการสงเคราะห์จะต้องยื่นภายในเดือนธันวาคมของปีที่ยื่นคำขอ (โดยไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)
         เว้นแต่ สมาชิกเกิดเดือนธันวาคมจะต้องยื่นคำขอรับเงินให้ถึงสหกรณ์ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
   - ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการบำนาญ และสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกอาวุโส
   - สหกรณ์จะโอนเงินเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกอาวุโสเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก
         เว้นแต่ สมาชิกประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย(ชื่อบัญชีสมาชิกเท่านั้น)ต้องลงชื่อในใบสำคัญจ่ายด้านหลังใบคำขอนี้มาด้วย
   - ดูรายละเอียดในระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561